جابزوی برگزار کننده دوره های آموزشی

یکی از فعالیت های ما در انجمن توسعه مهارت های شغلی، برگزاری همایش هایی به منظور بحث و بررسی پیرامون مهمترین موضوعات حوزه کسب و کار و ایجاد فضایی مناسب در جهت ایجاد ارتباطات موثر بین بخش های مختلف بازار کار می باشد.

jobfair