ارتباط با ماراه های ارتباطی با جابزوی را بشناسید

انجمن توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسی  

دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم اداری ، اتاق ۱۱۲ ، دفتر انجمن علمی توسعه مهارت های شغلی
ایمیل : Info@jobsway.ir
شماره تماس: ۳۸۸۰۶۴۶۰
ارتباط با صنعت : ۰۹۰۳۶۴۲۸۸۲۲
واحد آموزش : ۰۹۱۲۰۶۲۱۰۷۷

jobfair