نخستین پاویون تخصصی کارجابزوی برگزار کننده پاویون تخصصی مشاغل ICT

درباره نمایشگاه  

نخستین پاویون تخصصی اشتغال در حوزه ICT
نخستین پاویون تخصصی اشتغال در حوزه ICT از تاریخ ۱۳/۶/۹۶ تا تاریخ ۱۷/۶/۹۶  به مدت پنج روز از ساعت ۱۶الی ۲۲ توسط تیم جابزوی و با همکاری مرکز ICT Startup در نمایشگاه ایرانکام مشهد برگزار گردید.
برنامه ریزی های مربوط به برگزاری پاویون اشتغال از تاریخ ۱/۵/۹۶ و فعالیت های اجرایی و تبلیغات آن از تاریخ ۱/۶/۹۶ آغاز گردید . هدف اصلی از برگزاری این پاویون معرفی برخی از شرکت های حوزه ICT و همچنین جایگاه های شغلی شرکت ها به منظور  جذب نیروی متخصص در حوزه ICT است

برگزاری نخستین پاویون تخصصی اشتغال در حوزه ICT

همزمان با نمایشگاه ایرانکام مشهد

شرکت های حاضر در نمایشگاه

 

تصاویر منتخب اولین نمایشگاه کار فردوسی

jobfair